Regulamin


Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Shopngo.pl. Regulamin jest dostępny bezpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Shopngo.pl, umożliwiając Użytkownikom jego pozyskanie, odtworzenie i zapisanie treści na nośniku w dowolnym momencie. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z jego treścią oraz akceptuje wszystkie postanowienia, zobowiązując się do przestrzegania ich.

Definicje

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu Shopngo.pl

§ 3

  1. Shopngo.pl nie prowadzi sprzedaży ani nie uczestniczy w transakcjach. Służy jedynie informowaniu o ofertach sklepów internetowych.
  2. Użytkownik może korzystać z serwisu Shopngo.pl za pomocą urządzeń komunikujących się z internetem, takich jak komputer czy telefon, poprzez stosowną przeglądarkę internetową.

Zakres Usług Świadczonych Przez Serwis

§ 4

Usługi świadczone przez serwis Shopngo.pl obejmują:

Postępowanie Reklamacyjne

§ 5

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Shopngo.pl.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
  4. Reklamacje dotyczące jakości lub wad produktów powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiednich sklepów.

Postanowienia Końcowe

§ 6

  1. Zmiany w regulaminie będą informowane na stronie Shopngo.pl i wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023.